Hệ thống Vpdt đã chuyển về DataCenter Tập đoàn Địa chỉ truy cập trang mới :
http://vpdt.vnptbinhphuoc.vn/

để vào trang cũ hãy truy cập vào đường dẫn sau:
http://vpdt2.vnptbinhphuoc.vn/
hoặc
http://vpdt2.vnptbinhphuoc.com.vn/
hoặc
click vào đường dẫn sau:

click here go VNPT Bình Phước